AEC Security Academy

​​​​​​​​AEC Security Academy

Pomocou krátkych, jednoduchých videí sa zamestnanci naučia všetko o informačnej bezpečnosti, spôsoboch ochrany informácií a prevencie pred ich únikom.

 

Posilnite najslabší článok informačnej bezpečnosti - ľudský faktor

U zákazníka sme vykonali test pomocou sociálneho inžinierstva. Výsledkom bolo alarmujúce množstvo zamestnancov, ktorí nám nevedomky vyzradili dôverné informácie. S ich pomocou sme sa ľahko dostali k dátam spoločnosti. Týmto sme u zákazníka identifikovali potrebu vzdelávania zamestnancov o nástrahách, ktorým čelia.

Zadávateľ si z našej ponuky vybral školenie v podobe e-learningu. Formou krátkych, zábavných videí sa zamestnanci učili všetko o IT bezpečnosti na pracovisku aj v bežnom živote. Vďaka spätnej väzbe vieme, že ocenili pútavý, zrozumiteľný výklad a užitočnosť informácií pre každodenný život.

Po čase sme testy sociálnym inžinierstvom opakovali a zamestnanci tentokrát dosiahli znateľne lepšie výsledky. Dokázali rozpoznať hrozby a adekvátne na ne reagovať. Nesprávne sa zachovali len tí, ktorí neprešli všetkými kurzami.

Popis riešenia​

Videokurzy:

 • Bezpečné správanie v sieti
 • Bezpečné surfovanie na internete
 • E-mail bezpečne
 • Bezpečnosť mimo kancelárie
 • Bezpečnosť mobilných zariadení
 • Heslá bezpečne
 • Mazanie a skartovanie informácií
 • Uchovávanie dát na USB
 • Klasifikácia informácií
 • Reakcie zamestnancov pri bezpečnostnom incidente
 • Phishing
 • Základy ochrany osobných údajov
 • Sociálne inžinierstvo:

 • úvod a najčastejšie útoky (03/2023)
 • technologické útoky (04/2023)
 • fyzické útoky (06/2023)​

 • Prínosy nášho riešenia

  Zábavná forma

  Kurzy sú tvorené formou pútavých animovaných videí.

  Krátke videá

  Priemerná dĺžka kurzu je stanovená na 6 – 8 minút. Ide o efektívnu dĺžku oznámenej informácie, pri ktorej používatelia nestrácajú pozornosť a vnímajú oznámený obsah.

  V štyroch jazykoch

  Lokalizované do českého, slovenského, anglického a nemeckého jazyka (vybrané kurzy).

  Testovanie

  Kurzy sú zakončené testom, pre overenie získaných znalostí.

  Reporting

  Získanie prehľadného reportu o priebehu vzdelávania a tiež o výsledkoch záverečných testov.

  Vytvorené špecialistami na IT bezpečnosť

  Kurzy sú tvorené priamo špecialistami na IT bezpečnosť.

  Webináre

  Prístup k nami usporadúvaným webinárom, reagujúcim na aktuálnu kybernetickú situáciu.

  Vzdelávacia platforma

  Pomocou krátkych a používateľsky prívetivých videí sa vaši zamestnanci nau- čia všetko potrebné o informačnej bezpečnosti, spôsoboch ochrany informácií a prevencii pred ich únikom. Každý kurz je zakončený vedomostným testom, ktorý účastníkovi poskytne okamžitú spätnú väzbu a manažmentu dá komplexný prehľad o celkovej úrovni bezpečnostného povedomia vnútri organizácie. Na základe analytických výsled- kov možno rýchlo a presne identifikovať slabé miesta a prijať následné opatrenia.

  Prispôsobíme sa vašim potrebám

 • Možnosť objednania kurzu na mieru podľa vašich potrieb
 • Prispôsobenie používateľského prostredia logom a farbami vašej spoločnosti

 • Vyberte si riešenie, ktoré vám vyhovuje

  Poskytnutie kurzov s našou platformou

  Pripojte sa do našej platformy a za okamih môžete začať celý proces vzdeláva- nia. Zaškolíme vášho administrátora, ten potom bude môcť importovať a spra- vovať používateľov, prideľovať kurzy, vytvárať správy, plánovať proces vzdelá- vania a posielať e-mailové notifikácie. Všetko s našou podporou a údržbou.

  Poskytnutie kurzov do vašej platformy

  Máte svoju vlastnú platformu a chcete na vzdelávanie využívať iba tú vašu? Môžete! Kurzy vám dodáme vo formáte, ktorý umožní ich jednoduché nasade- nie do vašej vzdelávacej platformy

  Vytvorte si bezpečnú kultúru vo vašej spoločnosti

  E-learningová platforma je iba časť procesu, ktorý cieli na získanie bezpečnost- ného povedomia vo vašej spoločnosti. Na podporu tohto cieľa ponúkame aj ďalšie naše služby:
 • Phishingové kampane
 • Testy sociálneho inžinierstva
 • Tvorba plagátov a inej grafiky
 • Onsite školenie

 • O AEC

  Najslabším článkom kyberbezpeč- nosti je ľudský faktor, ktorý často pramení iba v nepochopení. Preto Security Academy kombinuje pou- žitie najnovších technológií so zna- losťami z pedagogiky a psychológie. Obsahuje nielen komplexné učenie zahŕňajúce prepracované videá, e-learning a podrobné online škole- nia, ale aj celý rad ďalších unikátnych metód, ktoré dokážu účastníkov zaujať natoľko, že sa téma kyberne- tickej bezpečnosti stane prirodzenou súčasťou kultúry vašej organizácie.
  Sme experti s tridsaťročnou praxou a vďaka skúsenostiam z mnohých pro- jektov a školení vám dokážeme osvet- liť psychológiu útočníkov a realisticky tak opísať bezpečnostné hrozby posta- vené na každodenných situáciách.

  Referencie

  Referencie vám radi dodáme na vyžiadanie.

  Kontaktujte nás


  Overenie: