Outsourcing bezpečnostného správcu

​​​​Outsourcing bezpečnostného správcu

Nemáte dostatočné kapacity na riešenie bezpečnosti vlastnými silami? Ponúkame Vám služby našich špecialistov, ktorí sa postarajú o základné potreby.

 

Dokážeme vám pomôcť lacnejšie, rýchlejšie a so silným know-how

Finančnej inštitúcii sa dlhodobo nedarilo získať kvalitného odborníka na pozíciu správcu ICT bezpečnosti. Kvôli tomu mala problém zaistiť nápravu nedostatkov zistených pri audite regulátorom. Nebola tiež schopná riešiť časté incidenty, preto sa obrátila na dodávateľa bezpečnostných služieb.

Pre zákazníka sme pripravili koncept outsourcingu externého bezpečnostného správcu, s ktorým sme potom zvíťazili vo výberovom konaní. Vybrané činnosti prevzal skúsený IT Security konzultant, ktorý využíval podporu celého tímu špecialistov AEC na jednotlivé oblasti bezpečnosti.

Behom 1,5 mesiaca sme zrevidovali stav bezpečnosti a navrhli taká opatrenia, aby spoločnosť nemusela zbytočne investovať do nových riešení. Počas ďalších 2 mesiacov sme vykonali analýzu rizík, ktorým zákazník môže čeliť, upravili sme bezpečnostné smernice a pripravili školiace materiály pre zamestnancov. Prínosom bola úspora nákladov a zvýšenie úrovne bezpečnosti pri súčasnom zaistení kontinuity a zastupiteľnosti role bezpečnostného správcu.

Popis outsorcovanej správy

Behom procesu budovania informačnej bezpečnosti v organizácii celkom určite dospejete skôr či neskôr do fázy, keď sa neobídete bez role bezpečnostného správcu, úlohou ktorého je zaisťovať odborné aktivity v oblasti bezpečnosti ICT. Bezpečnostný správca musí mať povedomie o platnej legislatíve, normách a metodikách súvisiacich s riadením bezpečnosti a jej zaistením, musí sa neustále vzdelávať, sledovať aktuálne trendy a hrozby a byť v neustálom kontakte nielen s oborom bezpečnosti, ale tiež s ďalšími oblasťami ICT. Nájsť a udržať zamestnanca, ktorý všetky tieto nároky spĺňa, však nie je jednoduché. Efektívnym riešením tak môže byť outsourcing správy bezpečnosti formou služby.

Outsourcing správy bezpečnosti spočíva vo zverení určených činností do rúk externých špecialistov. Každý takýto projekt vychádza z individuálnych podmienok a požiadaviek organizácie a je teda do značnej miery unikátny. Cieľom je maximálne naplniť požiadavky a očakávania organizácie tak, aby výsledný „produkt“ čo najviac vyhovoval pri súčasnom optimálnom naplnení bezpečnostných požiadaviek. Výsledkom je potom súbor outsourcovaných činností v oblasti bezpečnosti, ktoré organizácii účinne pomáhajú pri jej riadení.

Medzi hlavné prínosy outsourcingu správy bezpečnosti patrí

  • Externí špecialisti, ktorí sa danej problematike venujú neustále, disponujú spravidla hlbšími znalosťami a skúsenosťami, než vlastný zamestnanec, ktorý sa bezpečnosti venuje len okrajovo.
  • Maximálne efektívne využitie prostriedkov – organizácia nemusí hradiť všetky náklady na vlastného špecialistu, ktorého potom napr. nemusí vyťažovať na 100 %.
  • Úplná nezávislosť externého špecialistu na vnútorných interpersonálnych a ďalších väzbách.
  • Prispôsobenie jednotlivých outsourcovaných činností individuálnym potrebám organizácie.

Referencie

V tejto oblasti máme mnohoročné skúsenosti z implementácie radu projektov pre významné organizácie vo svojom obore, ako je napr.:
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Internet Info
  • Home Credit International

Kontaktujte nás


Overenie: