Data Loss Prevention

​​​​​Data Loss Prevention

Najcennejšie, čo firma vlastní, sú dáta. Predstavte si, ako by sa zmenilo renomé Vašej spoločnosti, ak by vaše finančné správy, ponuky, klientske záznamy získala konkurencia alebo by unikli na verejnosť. Systém DLP ochráni citlivé informácie pred cieleným útokom i vynesením zo strany vlastných zamestnancov.

 

Už žiadne úniky!

Vedenie spoločnosti malo podozrenie na úniky dát z informačného systému. Vedeli, čo uniklo, ale netušili ako. IT oddelenie odporúčalo implementovať systém ochrany pred únikom dát DLP.

V úvode projektu sme analyzovali činnosti používateľov a toky dát, identifikovali vektory úniku a navrhli príslušné opatrenia na ich odstránenie. Týmto sme sa líšili od iných dodávateľov, ktorí rovno pristúpili iba k nasadeniu pilotnej prevádzky DLP. V AEC sme navrhli celkovú koncepciu zabezpečenia citlivých dát predstavujúcu sadu opatrení, ktoré je nutné aplikovať. Potom až prišla na rad implementácia technológie DLP, ktorá bola doplnená o inštaláciu vhodného nástroja na klasifikáciu dokumentov a školenie zamestnancov.

DLP je účinný nástroj na ochranu citlivých dát, avšak iba s komplexným prístupom k jeho implementácii do informačného systému, ktorý je pre nás samozrejmosťou.

Popis riešenia

Data Loss Prevention technológia slúži na identifikáciu a ochranu citlivých dát a informácií pred ich stratou či odcudzením. Je vhodná pre firmy, ktoré potrebujú mať svoje citlivé dáta chránené a monitorované.

Táto technólogia dokáže monitorovať dáta na koncových staniciach a tiež na serveroch, a to i pri ich prenose po sieti. Vďaka jej nasadeniu je možné efektívne zabrániť úniku či strate dát, či už napríklad prostredníctvom externých médií, akými sú flash-disky, USB, externé disky atď., ale i pri odoslaní dát elektronickou poštou, ich zdieľaním do webovej siete či vytlačením.

 

 

Prečo túto problematiku riešiť?

 • Možné finančné straty;
 • Legislatívne požiadavky;
 • Strata reputácie firmy na trhoch;
 • Odcudzenie technologických patentov či osobných dát klientov;
 • Prevencia pred bezpečnostnými incidentami.

Bezpečnostné prínosy

 • Monitorovanie všetkých tokov citlivých dát.
 • Možnosť pasívneho sledovania i aktívneho zásahu (napr. zablokovanie, šifrovanie atď.).
 • Automatické vyhľadávanie a „upratanie“ citlivých dát z voľne prístupných úložísk.

Organizačné prínosy

 • Nadriadený pracovník je automaticky informovaný o snahe zamestnancov vyniesť citlivé informácie.
 • Systém používateľov učí, ako nakladať s citlivými dátami.
 • Zamestnanci si sú vedomí dohľadu, čo má preventívny účinok.

Referencie

Sme priekopníci tejto technológie na území Českej a Slovenskej republiky. Náš odborný tím vykonal rad úspešných implementácií pre významné organizácie vo svojom obore, ako napr. v spoločnosti TRCZ. Ostatné referencie dodáme na vyžiadanie.

Kontaktujte nás


Overenie: 

​​